Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online lesmethodes, opleidingen en cursussen van Exalo Media.

U gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden:

 1. door het ondertekenen van de overeenkomst,
 2. bij het plaatsen van een online/offline bestelling,
 3. bij het plaatsen van een online/offline betaling,
 4. door een vinkje te zetten op de bestel-/afrekenpagina voor de tekst: “Ik heb de algemene voorwaarden van de website gelezen en ga hiermee akkoord”.

Termen

In deze algemene voorwaarde spreken we over opleidingen, cursussen lesmethodes. Graag geven we een voorbeeld hierbij:

 • Lesmethodes: zoals bestemd voor het beroepsonderwijs. Voorbeelden hierbij zijn: webseller.nl, keuzedeelblockchain.nl, keuzedeeldrones.nl
 • Opleidingen: uitgebreide curricula zoals de basis, gevorderden en specialisten varianten op e-commerce.nu en digitalemarketing.nu
 • Cursussen: korte programma’s, ook wel modules genoemd. Voorbeelden zijn de modules op e-commerce.nu, digitalemarketing.nu, seocursus.nu en blockchaincursus.nu.

1  Aanmaken van een account en verwerken van de licentie

De gegevens die u verstrekt voor het aanmaken van een account zijn strikt persoonlijk. Het invullen van gegevens op de website die nodig zijn voor het verstrekken van een licentie en de uiteindelijke betaling van de licentie betekenen dat u akkoord gaat met deze algemene leveringsvoorwaarden. Een licentie omvat het recht om gebruik te mogen maken van de online lesmethode voor de op de overeenkomst aangegeven duur. Na de verstreken periode vervalt de licentie en bestaat de mogelijkheid om de licentie te verlengen. Een licentie wordt niet automatisch verlengd, tenzij expliciet aangegeven.

2  Verstrekking van de licentie

U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het aan u verstrekte wachtwoord en de gebruikersnaam. Het delen van een licentie met andere gebruikers is niet toegestaan, evenals het printen van content voor andere doeleinden dan het gebruik voor uw opleiding.

3  Herroepingsrecht

Het annuleren van de online lesmethoden, opleidingen en cursussen is mogelijk, als binnen 14 kalenderdagen na het aanmaken van een account en het ontvangen van de licentie besloten wordt om van het product af te zien. Het annuleren van de overeenkomst kan per mail worden afgehandeld, onder vermelding van alle benodigde accountgegevens en het e-mailadres waarmee de account is aangemaakt. Voor annuleringen moet u een bericht sturen aan het algemene e-mailadres: info@exalo.nl.

Indien een account actief is gebruikt om toegang te krijgen tot de online lesmethode, of anderzijds gebruik is gemaakt van de online lesmethode, dan vervalt het herroepingsrecht en de mogelijkheid tot ongedaan maken van de overeenkomst tot gebruik van de online lesmethode.  Na 14 kalenderdagen is annuleren en daarmee het ongedaan maken van de overeenkomst tot gebruik van de online lesmethode, niet mogelijk.

Het herroepingsrecht vervalt wanneer u meer dan 20% van de online lesmethode, opleiding of cursus hebt gevolgd en daarmee een duidelijke start hebt gemaakt met het lesmateriaal dat de lesmethode, opleiding en cursus bevat.

Als de licentie via een van onze partners is aangeschaft dient u contact met hen op te nemen. Bovenstaande geldt alleen wanneer u de betaling rechtstreeks aan ons hebt voldaan.

4  Betaling

Betaling van Lesmethoden

Betaling via school

 • Voor de facturatie wordt er op of rond 1 oktober een telling gedaan van het aantal studenten dat een account heeft.
 • De licentie kan alleen worden betaald via de onderwijsinstelling. Exalo Media doet niet direct zaken met studenten, tenzij anders overeengekomen.
 • Voor elke andere wijze van betalen brengen wij administratiekosten in rekening. Hiervoor hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen en verstrekken wij de inloggegevens voor de online lesmethode pas, als aan de betaling is voldaan.

Betaling via onze webshop

 • U ontvangt een factuur per email na ontvangst van de betaling en het aanmaken van het account op onze website. Het account is gelijk actief en de lesmethode kan gelijk worden gebruikt.
 • Een licentie voor 1 jaar heeft een gebruiksduur van 12 maanden.

Betaling via een van onze partners

 • Via onze partners – zogenoemde leermiddelenleveranciers – worden vouchers uitgeleverd nadat er met hen is afgerekend. De voucher bevat een unieke code welke een waarde vertegenwoordigd van €39,95 inclusief BTW.
 • De vouchercode kan worden geactiveerd in onze webshop, u dient akkoord te gaan met deze voorwaarden voordat u toegang tot het lesmateriaal krijgt.

Betaling van opleidingen en cursussen via onze eigen websites

 • U ontvangt een factuur per email na ontvangst van de betaling en het aanmaken van het account op de website.
 • Het account is gelijk actief en de lesmethode kan gelijk worden gebruikt.
 • Uw gegevens worden versleuteld opgeslagen

5  Gebruik van het lesmateriaal

Exalo Media heeft en behoudt te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten op al het lesmateriaal dat via de websites van Exalo Media wordt ontsloten en beschikbaar gesteld. Gebruik van lesmateriaal en het verkrijgen van online toegang tot de lesmethode anders dan voor uw opleiding is niet toegestaan, evenmin het verkopen of afstaan van uw persoonlijke inlogcode aan derden.

Bij misbruik hiervan kan de toegang tot de lesmethode worden geblokkeerd. Alle rechten, inclusief het auteursrecht, op de door Exalo Media verschafte en samengestelde leermiddelen blijven van Exalo Media, behoudens de materialen die rechtsreeks vanuit de website zijn geproduceerd in pdf-formaat en bestemd is voor eigen gebruik. Het is de gebruiker(s) niet toegestaan op enige wijze het materiaal publiekelijk te maken. Zie hiervoor de Auteurswet van 1912. Exalo Media heeft met zorg haar website en al haar lesmaterialen samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Exalo Media is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan Exalo Media verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook, welke voortvloeit uit de door Exalo Media verstrekte informatie.

6  Werking van de algemene leveringsvoorwaarden

Lesmethoden: De algemene leveringsvoorwaarden treden in werking op het moment dat de (manager van de) opleiding de overeenkomst voor de online lesmethode ondertekent. En wanneer er via de webshop een transactie heeft plaats gevonden welke is afgerond door middel van een geldelijk betaling of het invullen van een voucher-code, verkregen via een van onze partners.

Opleidingen en cursussen: na ontvangst van de betaling van de opleiding of cursus gaan de algemene voorwaarden in.

7  Overmacht

Exalo Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Exalo Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Exalo Media niet in staat is zijn verplichtingen na te komen (zoals bijvoorbeeld door het wegvallen van de beschikbaarheid van door derden geleverde systemen, zoals internetverbinding in onderwijsruimten of schoollocaties).

8  Voortijdige beëindiging/opzegging door de gebruiker(s)

De licentie die toegang geeft tot de online lesmethode kan worden opgezegd, maar geven in geen geval, anders dan de binnen de herroepingsperiode geldende regels, recht op enige vorm van terugbetaling van de aanschafkosten van een online licentie.

9  Aansprakelijkheid

De deelnemer is te allen tijde zelf aansprakelijk voor zijn eigen gedrag. Exalo Media draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

10  Overige bepalingen

Indien de algemene leveringsvoorwaarden niet voorzien in situaties, zal naar alle billijkheid gehandeld worden, zowel door de deelnemer als door Exalo Media en in goed overleg tussen alle partijen.

11  Contactgegevens uitgever

De lesmethode, opleidingen en cursussen zijn ontwikkeld en worden uitgegeven door:

Exalo Media
Osingastate 13
8926 LK Leeuwarden
T: +31638278500
E: info@exalo.nl

Exalo Media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden en aldaar bekend onder inschrijvingsnummer 62256661.

Exalo Media is bij de belastingdienst bekend onder inschrijvingsnummer NL110466949B01.

error: Let op: De teksten zijn beveiligd !!